top of page

สายอาร์ตเตรียมพร้อมเริ่มนับ 1 100 วันของคณะซอฟต์พาวเวอร์สายอาร์ต

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย. 2566

Get Ready for the next 100 Days’ Plan of the National Soft Power Committee of Arts and Performing Arts!

ว่าไงสายอาร์ต วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านศิลปะและศิลปะการแสดง ซึ่งได้เปิดตัวอนุกรรมการทั้ง 7 ท่านเรียบร้อยแล้ว เราจะพาทุกคนไปดูรายชื่อพร้อมกับนโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอีก 100 วัน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย!!


"What's up, Art Lovers? Today, we're going to reveal the National Soft Power Committee of Arts and Performing Arts, which has officially introduced all 7 members of the committee. We'll also show you the list along with the various policies that will take place in the next 100 days. If you're ready, let's follow along!”

วันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ณ บ้านคุณาวงศ์ ซึ่งมีคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นประธาน ได้เปิดตัวคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านศิลปะและศิลปะการแสดง ทั้ง 7 ท่าน ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพในวงการด้านศิลปะ ได้แก่


Today, there was a meeting of the National Soft Power Committee at the Kunawong's House, with Mr. Sermkhun Kunawong serving as the chairman. The committee introduced the National Soft Power Development Committee for Arts and Performing Arts, consisting of seven members from various professions in the art industry, including:

1. คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ - ภัณฑารักษ์และอดีตผู้บริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

1. Ms. Luckana Kunavichayanont, a curator and former director of the Bangkok Art and Culture Center.


2. คุณสุคนธ์ทิพย์ นาคเกษม - เจ้าของแกลเลอรี่เอกชน และเป็นผู้นำศิลปินไปร่วมแสดงใน Art Fair ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

2. Ms. Sukhonthip Nakkasem, a private gallery owner and a leading figure bringing artists to participate in continuous global Art Fairs.


3. ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง - นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย

3. Professor Pornrat Damrhung, a researcher and highly qualified expert in contemporary performing arts.


4. คุณนที อุตฤทธิ์ - ศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล

4. Mr. Natee Utarit, a widely recognized Thai artist on the international stage.


5. คุณพิสาข์ ไวความดี - คนรุ่นใหม่ที่ช่วยนำพาศิลปะการแสดงไปสู่สากล

5. Ms. Pisa Waikwamdee, a young individual who helps promote performing arts globally.


6. คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ - นายกสมาคมนักสะสมศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย

6. Mr. Kittiporn Jalichandra, the president of the Art Collectors Association, an expert in contemporary art.


7. อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม - นักวิจัยด้านศิลปะและศิลปะในเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7. Professor Siriwat Sanserm, a researcher in arts and creative economy.

เสริมคุณ คุณาวงศ์ คณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านศิลปะและศิลปะการแสดง

Mr. Sermkhun Kunawong the National Soft Power Development Committee for Arts and Performing Arts

.

.

วันนี้ได้มีการพูดคุยและหารือกันในหัวข้อเร่งด่วน 3 หัวข้อหลัก

Today, there was a discussion and brainstorming session on three urgent topics:


1. การเตรียม platform ‘Thailand Art Move’ ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความเคลื่อนไหวของระบบนิเวศของศิลปะไทยทั้งระบบเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ศิลปิน กิจกรรมของหอศิลป์ แกลเลอรีศิลปะ สถาบันการศึกษาศิลปะ ฯลฯ


1. The preparation of the 'Thailand Art Move' platform, which is being developed to serve as a central hub for the art ecosystem in Thailand, encompassing artists, art gallery activities, contemporary art, art education institutions, and more.

.

2. การจัดตั้งหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งชาติที่หอศิลป์แห่งชาติรัชดาภิเษก ที่จะขอสนับสนุนคอลเลคชั่นจากหลากหลายหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศไทยโดย คณะอนุกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งให้คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ เป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์ ให้มีการทำวิจัยเรื่องผลตอบแทนของศิลปะต่อประเทศไทยนำโดยอาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม เพื่อนำเสนอต่อการพิจารณาลดภาษีนำเข้าศิลปะ


2.The establishment of a contemporary national art museum at Ministry of Culture on Ratchadaphisek road, which seeks support for collections from various state agencies, to create a significant learning resource for Thailand. The committee appointed Ms. Luckana Kunavichayanont as the head curator. Research on the impact of art on Thailand's economy will be conducted by Professor Siriwat


.

3. การจัด Art fair

เพื่อเปิดทางให้ตลาดศิลปะระดับนานาชาติ และ Art fair ระดับโลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นตลาดเสรีศิลปะ และเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศอันแข็งแกร่งของศิลปะไทยต่อไป โดยคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันในการเตรียมพบปะระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ที่นำเข้าสินค้า ศิลปิน และผู้ใช้สินค้า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง และคุณพิสาข์ ไวความดี เตรียมการประชุมกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงในเรื่องปัญหาและความต้องการของวงการศิลปะการแสดงต่อไป


3.Organizing an Art Fair

To open doors for the international art market and establish Thailand as a global hub for art, an international Art Fair will be organized. This initiative aims to make Thailand a free art market and promote the country's robust artistic ecosystem. The committee members unanimously agreed to facilitate discussions among stakeholders, including importers, artists, and consumers. Additionally, the committee has assigned Professor Pornrat Damrhung and Ms. Pisa Waikwamdee to prepare for meetings with relevant organizations and personnel associated with the performing arts. These meetings will address the challenges and requirements of the performing arts sector moving forward.

.

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้เปิดเผยว่า “ดีใจที่ได้คณะกรรมการชุดนี้มาขับเคลื่อนด้านศิลปะและศิลปะการแสดงกับนโยบายพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ทำให้มีความหวังที่จะใกล้ความจริงมากขึ้นในด้านการพัฒนาวงการและระบบนิเวศศิลปะ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการศิลปะทุกๆ ด้าน ที่จะทำให้สร้างขึ้นมาเป็นแผนรณรงค์และแผนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จต่อไป”


Mr. Sermkhun Kunawong, the Chairman of the National Soft Power Committee, has revealed, "I am pleased to have this committee driving the arts and performing arts in line with the national soft power development policy, bringing us closer to reality in the development of the arts and cultural ecosystem. However, this requires cooperation and input from all relevant parties in the art industry to create a strategic plan and operational plan for future success." .

สายอาร์ตท่านไหนที่สนใจอยากนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปะการแสดง สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันได้ เพื่อเป็นความหวัง ความก้าวหน้า ที่ชาวอาร์ตและรัฐบาลจะได้ช่วยกันวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาวงการศิลปะของไทยไปด้วยกัน!!

Art Enthusiasts who are interested in presenting issues related to art and performing arts can join together to share your thoughts, hopes, and progress. Hopefully, artists and the government can work together to plan policies for the development of Thailand's art scene!

.

.

__________

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th


Art Tank Group บริการด้านศิลปะ ครบวงจร

ประมูลศิลปะ ขนส่งและติดตั้งศิลปะ อนุรักษ์งานศิลปะ อีเวนท์ศิลปะ

ติดต่อ : 061-626-4241


#softpower #art #คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ #ลักขณาคุณาวิชยานนท์ #สุคนธ์ทิพย์นาคเกษม #พรรัตน์ดำรุง #นทีอุตฤทธิ์ #พิสาข์ไวความดี #กิตติภรณ์ชาลีจันทร์ #ศิริวัฒน์แสนเสริม


ดู 222 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page